Ldwy f'k{kk foHkkx
ctV
foRrh; o"kZ 2007&08

Ldwy f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku 2007&08
f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstuk 2007&08
f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstuk 2007&08 ekax la[;k 27
f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstusRrj 2007&08

yksd f'k{k.k lapkyuky; dk ctV izko/kku 2007&08

yksd f'k{k.k lapkyuky; dk ;kstukokj ctV izko/kku 2007&08

foLr`r ctV cqd ekax la[;k& 27 izkjafHkd f'k{kk & 77 vU;
foLr`r ctV cqd ekax la[;k& 15] 64
foLr`r ctV cqd ekax la[;k& 41
foLr`r ctV cqd ekax la[;k& 15] 64

 

 

 

Ldwy f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku 2007&08

 
   

jkf'k :0 gtkjksa esa

vk;kstusRrj

vk;kstuk

;ksx

21737106

8117358

29854464

     

ekax la[;kokj ctV izko/kku

   

 

jkf'k :0 gtkjksa esa

ekax la[;k

vk;kstusRrj

vk;kstuk

;ksx

27

14478108

4252698

18730806

77

3970479

640258

4610737

41

0

1743900

1743900

64

0

1293300

1293300

80

2812075

56202

2868277

75

476444

0

476444

15

0

131000

131000

;ksx

21737106

8117358

29854464

       

jktLo ,oa iwathxr ctV izko/kku

ekax la[;k

jktLo

iwathxr

;ksx

27

18722556

8250

18730806

77

4423137

187600

4610737

41

1743900

0

1743900

64

1293300

0

1293300

80

2868277

0

2868277

81

476444

0

476444

15

131000

0

131000

;ksx%

29658614

195850

29854464

eq[; i`"B

 

 

 

 

f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstuk 2007&08

l-dz-

ekWax la[;k

'kh"kZ

;kstuk dksM

;kstuk dk uke

jkf'k gtkjksa esa

vk;kstuk lhek

izko/kku

1

15

2202

3496

01&ek/;fed 'kkyk vuqnku

  

78824

2

15

2202

4398

01&ljdkjh izkFkfed 'kkyk vuqnku

 

52176

dqy;ksx15

 

131000

 

1

64

2202

6809

dLrqjck xka/kh xzke ckfydk fo|ky;

 

40033

2

64

2202

7419

ckfydkvksa dh izkjafHkd f'k{kk ds fy, jk"Vh; dk;Zdze

 

105543

3

64

2202

7420

lrr f'k{kk dk;Zdze

 

2800

4

64

2202

8810

loZ f'k{kk vfHk;ku

 

952244

5

64

2202

2267

fu%'kqYd ikB~; lkexzh dk iznk;

 

14780

6

64

2202

6813

lk;fdyksa dk iznk;

 

124900

7

64

2202

6813

lk;fdyksa dk iznk;

 

28000

8

64

2202

2414

fu%'kqYd ikB~; iqLrds

 

25000

       

dqy;ksx64

 

1293300

         

1

41

2202

6809

dLrqjck xka/kh xzke ckfydk fo|ky;

 

27461

2

41

2202

7419

ckfydkvksa dh izkjafHkd f'k{kk ds fy, jk"Vh; dk;Zdze

 

118272

3

41

2202

7420

lrr f'k{kk dk;Zdze

 

2200

4

41

2202

8810

loZ f'k{kk vfHk;ku

 

1408027

5

41

2202

2267

fu%'kqYd ikB~; lkexzh dk iznk;

 

11140

6

41

2202

6813

lk;fdyksa dk iznk;

 

124500

7

41

2202

6813

lk;fdyksa dk iznk;

 

27300

8

41

2202

2414

fu%'kqYd ikB~; iqLrds

 

25000

     

dqy;ksx41

 

1743900

         

1

80

2202

6967

ek/;fed 'kkykvksa dk gkbZLdwy esa mUu;u

 

33680

2

80

2202

6968

gkbZLdwyksa dk gk;j lsdsUMjh Ldwyksas esa mUu;u

 

22522

       

dqy;ksx 80

 

56202

eq[; i`"B

 

 f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstuk 2007&08

ekax la[;k & 27 & izkFkfed f'k{kk                            jkf'k gtkjksa esa

l-dz-

ekWax la[;k

'kh"kZ

;kstuk dksM

;kstuk dk uke

vk;kstuk lhek

izko/kku

jkT;ka'k

dsUnzka'k

1

27

2202

6344(0801)

enjlk vk/kqfudhdj.k vuqnku

 

65000

0

65000

2

27

2202

4402

ljdkjh f'k{kk egkfo|ky;

 

15045

19045

0

3

27

2202

6716

ckfydkvksa dks fu%'kqYd x.kos'k iznk;

 

36000

36000

0

4

27

2202

6809

dLrwjck xka/kh ckfydk fo|ky;

 

20909

20909

0

5

27

2202

1502

ftyk f'k{kk izf'k{k.k laLFkku

 

435295

4000

431295

6

27

2202

67

vaxzsth f'k{kk dh Ik<+kbZ laLFkku

 

1483

1483

0

7

27

2202

8810

loZf'k{kk vfHk;ku

 

3141529

3141529

0

8

   

7420

lrr f'k{kk dk;Zdze

 

4000

4000

0

9

27

2202

2267

fu%'kqYd ikB~; lkexzh dk iznk;

 

257227

257227

0

10

27

2202

7419

ckfydkvksa ds izzkjafHkd f'k{kkvksa ds fy;s jk"Vh; dk;Zdze

 

114435

114435

0

11

27

2202

3504

vkbZM

 

153525

0

153525

12

27

4202

6865

uohu MkbV Hkouksa dk fuekZ.k

 

8250

0

8250

       

;ksx %&

 

4252698

3598628

658070

                 

ekax la[;k & 77 & ek/;fed f'k{kk

1

77

2202

7036 (0801)

laLd`r fodkl ;kstuk

0

80000

0

80000

2

77

2202

2267

fu%'kqYd ikB~; lkexzh dk iznk;

0

45000

45000

0

3

77

2202

5103

lwpuk izkS|ksfxdh lefFkZr f'k{kk ,oa lk{kjrk ;kstuk

0

10000

10000

 

4

77

2202

6967

gkbZLdwyksa dk mUu;u

0

63415

63415

0

5

77

2202

6968

gk;j lsds.Mjh Ldwyksa dk mUu;u

0

16783

16783

0

6

77

2202

6918

lwpuk ,oa lapkj izkS|ksfxdh fo|ky;

 

120000

30000

90000

7

77

2202

6717

Nk=kvksa dks fu%'kqYd lk;fdy iznk;

0

110000

110000

0

8

77

2204

3746 (0801)

jk"Vh; n{krk ny

0

7460

7460

0

9

77

4202

6969

gkbZLdwy Hkouksa dk fuekZ.k

0

114000

114000

0

10

77

4202

6970

gk;j lsds.Mjh Ldwy Hkouksa dk fuekZ.k

0

73600

73600

0

       

;ksx

0

640258

470258

170000

eq[; i`"B

 

 
f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstusRrj 2007&08

       

jkf'k gtkjksa esa

l-dz-

ekWax la[;k

'kh"kZ

;kstuk dksM

;kstuk dk uke

vk;kstusRrj

1

27

2202

1500

ftyk f'k{kk vf/k0dk;kZ0dh LFkkiuk

186272

2

27

2202

3930

fodkl[k.M dk;kZ0dh LFkkiuk

181791

3

27

2202

3491

ek/;fed 'kkyk;sa

4708113

4

27

2202

4396

ljdkjh izkFkfed 'kkyk;sa

8913263

5

27

2202

7515

enjlk cksMZ dks vuqnku

1100

6

27

2202

8808

lwpuk izkS|kSfxdh lacaa/kh dk;Z

1300

7

27

2202

9948

izkFkfed 'kkyk,a&lgk;d vuqnku

105000

8

27

2202

9949

wek/;fed 'kkyk,a& lgk;d vuqnku

57553

9

27

2202

3024

cqu;knh izf'k{k.k laLFkku

3217

10

27

2202

3668

jkT;dh; foKku laLFkk

8830

11

27

2202

3694

jkT; f'k{kk dsUnz Hkksiky

42495

12

27

2202

67

vaxzsth f'k{kk Ik<+kbZ laLFkku

2869

13

27

2202

3491(Grant)

ek/;fed 'kkyk;sa vuqqnku

183195

14

27

2202

4402

ljdkjh f'k{kk egkfo|ky;

81110

15

27

2202

5133

vU; Nk=o`fRr;kWa ,oa o`fRr;ka

2000

       

;ksx %&

14478108

           

f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstusRrj 2007&08

       

jkf'k gtkjksa esa

           

l-dz-

ekWax la[;k

'kh"kZ

;kstuk dksM

;kstuk dk uke

vk;kstusRrj

1

77

2202

6663

la;qDr lapkyd fof/k ,oa [ksy izdks"B dk;kZy;

10384

2

77

2202

9230

la;qDr lapkyd dk;kZy;ksa dh LFkkiuk

40195

3

77

2202

4980

ftyk mRd`"V fo|ky;ksa dks izca/ku gsrq lgk;rk

1000

4

77

2202

581

mPprj ek/;fed 'kkyk,a

3332551

5

77

2202

4193

10$2f'k{kk iz.kkyh ,oa f'k{kk dk O;olk;hdj.k

312180

6

77

2202

1137

xSj ljdkjh fo'ks"k 'kkykvksa dks vuqnku

715

7

77

2202

4318

laLd`r ifj"knksa Nrjiqj rFkk vU; 'kkykvksa dks vuqnku

225

8

77

2202

4321

laLd`r 'kkyk,a vuqnku

2900

9

77

2202

6348

laLd`r cksMZ dks vuqnku

2000

10

77

2202

4031

foHkkxh; ijh{kk ifj"kn

410

11

77

2202

3858

yksd f'k{k.k lapkyuky;

55471

12

77

2202

1815

MdSrksa ds rFkk muds }kjk ekjs x;s yksxksa ds cPpksa dks Nk=o`fRr;ka

100

13

77

2202

3587

e`r ,oa lsokfuo`Rr deZpkfj;ksa ds cPpksa dh Nk=o``fRr;k

135

14

77

2202

1516

thokth oS/k'kkyk mTtSu

1873

15

77

2202

2446

us'kuy Qkm.Ms'ku QkWj VhplZ csyQs;j Q.M ds fy, va'knku

500

       

;ksx %& 2202

3760639

16

77

2204

1797

Vh-Vh-egkfo|ky; f'koiqjh rFkk [ksydwn fujh{k.k

6207

17

77

2204

4598

LdkmV ,lksfl;s'ku dks vuqnku

4500

18

77

2204

3754

jk"Vh; lSU; ny dfu"B

65610

19

77

2204

3755

jk"Vh; lSU; ny ofj"B

89365

20

77

2204

8808

lwpuk izkS|kSfxdh lacaf/kr dk;Z

150

21

77

2204

3782

jsthMsfUl;y Ldwy vkWQ LiksVZl

2700

22

77

2204

1084

[ksydwn xfrfof/k;ka

6000

       

;ksx %& 2204

174532

23

77

2205

222

vU; fo'ks"k fo|ky;

12030

24

77

2205

6090

xk;u fo|ky;ksa dks vuqnku

700

25

77

2205

4395

ljdkjh iqLrdky;

21878

26

77

2205

4514

lkoZtfud iqLrdky;ksa dks vuqnku

700

       

;ksx %& 2205

35308

       

dqy;ksx95 %& 2202]2204]2205]4202

3970479

           

f'k{kk foHkkx dk ctV izko/kku & vk;kstusRrj 2007&08

       

jkf'k gtkjksa esa

 
           

l-dz-

ekWax la[;k

'kh"kZ

;kstuk dksM

;kstuk dk uke

vk;kstusRrj

1

80

2202

8403(01)

01&izkFkfed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

2372757

2

80

2202

8403(02)

02&ek/;fed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

439318

       

dqy;ksx80

2812075

           

1

75

2202

2669(01)

01&izkFkfed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

266511

2

75

2202

2669(02)

02&ek/;fed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

209933

       

dqy;ksx81

476444

eq[; i`"B

 

 

 

 

 

yksd f'k{k.k lapkyuky; dk ctV izko/kku 2007&08

   jkf'k gtkjksa esa

izkjafHkd f'k{kk &

l-dz-

ekWax la[;k

vk;kstusRrj

vk;kstuk

;ksx

1

27

14339587

65000

14404587

2

80

2372757

33680

2406437

3

75

266511

0

266511

4

15

0

52176

52176

dqy ;ksx &

 

16978855

150856

17154711

ek/;fed f'k{kk &

       

1

77

3815354

640258

4455612

2

80

439318

22522

461840

3

75

209933

0

209933

4

15

0

78824

78824

5

41

0

52300

52300

6

64

0

53000

53000

dqy ;ksx &

 

4464605

846904

5127385

         
         

dqy izksoht+u &

 

21443460

997760

22282096

eq[; i`"B

 

 

 yksd f'k{k.k lapkyuky; dk ctV izko/kku 2007&08

l-dz-

ekWax la[;k

'kh"kZ

;kstuk dksM

;kstuk dk uke

ctV izko/kku

vk;kstusRrj

vk;kstuk

;ksx

1

27

2202

1500

ftyk f'k{kk vf/k0dk;kZ0dh LFkkiuk

186272

0

186272

2

27

2202

3930

fodkl[k.M dk;kZ0dh LFkkiuk

181791

0

181791

3

27

2202

3491

ek/;fed 'kkyk;sa

4708113

0

4708113

4

27

2202

4396

ljdkjh izkFkfed 'kkyk;sa

8913263

0

8913263

5

27

2202

7515

enjlk cksMZ dks vuqnku

1100

0

1100

6

27

2202

8808

lwpuk izkS|kSfxdh lacaa/kh dk;Z

1300

0

1300

7

27

2202

9948

izkFkfed 'kkyk,a&lgk;d vuqnku

105000

0

105000

8

27

2202

9949

wek/;fed 'kkyk,a& lgk;d vuqnku

57553

0

57553

9

27

2202

6344(0801)

enjlk vk/kqfudhdj.k vuqnku

0

65000

65000

10

27

2202

3491(Grant)

ek/;fed 'kkyk;sa vuqqnku

183195

0

183195

11

27

2202

5133

vU; Nk=o`fRr;kWa ,oa o`fRr;ka

2000

0

2000

;ksx 27%&

14339587

65000

14404587

1

77

2202

6663

la;qDr lapkyd fof/k ,oa [ksy izdks"B dk;kZy;

10384

0

10384

2

77

2202

9230

la;qDr lapkyd dk;kZy; dh LFkkiuk

40195

0

3

77

2202

7036 (0801)

laLd`r fodkl ;kstuk

0

80000

80000

4

77

2202

581

mPprj ek/;fed 'kkyk,a

3332551

0

3332551

5

77

2202

4193

10$2f'k{kk iz.kkyh ,oa f'k{kk dk O;olk;hdj.k

312180

0

312180

6

77

2202

4980

ftyk mRd`"V fo|ky;ksa dks izca/ku gsrq lgk;rk

1000

0

1000

7

77

2202

2267

fu%'kqYd ikB~; lkexzh dk iznk;

0

45000

45000

8

77

2202

5103

lwpuk izkS|ksfxdh lefFkZr f'k{kk ,oa lk{kjrk ;kstuk ITELL

0

10000

10000

9

77

2202

1137

xSj ljdkjh fo'ks"k 'kkykvksa dks vuqnku

715

0

715

10

77

2202

4321

laLd`r 'kkyk,a vuqnku

2900

0

2900

11

77

2202

4318

laLd`r ifj"knksa Nrjiqj rFkk vU; 'kkykvksa dks vuqnku

225

0

225

12

77

2202

6348

laLd`r cksMZ dks vuqnku

2000

0

2000

13

77

2202

4031

foHkkxh; ijh{kk ifj"kn

410

0

410

14

77

2202

3858

yksd f'k{k.k lapkyuky;

55471

0

55471

15

77

2202

1815

MdSrksa ds rFkk muds }kjk ekjs x;s yksxksa ds cPpksa dks Nk=o`fRr;ka

100

0

100

16

77

2202

3587

e`r ,oa lsokfuo`Rr deZpkfj;ksa ds cPpksa dh Nk=o``fRr;k

135

0

135

17

77

2202

1516

thokth oS/k'kkyk mTtSu

1873

0

1873

18

77

2202

2446

us'kuy Qkm.Ms'ku QkWj VhplZ csyQs;j Q.M ds fy, va'knku

500

0

500

19

77

2202

6967

gkbZLdwyksa dk mUu;u

0

63415

63415

20

77

2202

6968

gk;j lsds.Mjh Ldwyksa dk mUu;u

0

16783

16783

21

77

2202

6918

lwpuk ,oa lapkj izkS|ksfxdh fo|ky; ITC)

0

120000

120000

22

77

2202

6717

Nk=kvksa dks fu%'kqYd lk;fdy iznk;

0

110000

110000

;ksx %& 2202

3760639

445198

4165642

23

77

2204

1797

Vh-Vh-egkfo|ky; f'koiqjh rFkk [ksydwn fujh{k.k

6207

0

6207

24

77

2204

4598

LdkmV ,lksfl;s'ku dks vuqnku

4500

0

4500

25

77

2204

3782

jsthMsfUl,y Ldwy vkWQ LiksVZl

2700

0

2700

26

77

2204

3746 (0801)

jk"Vh; n{krk ny

0

7460

7460

27

77

2204

1084

[ksydwn xfrfof/k;ka

6000

0

6000

;ksx %& 2204

19407

7460

26867

28

77

2205

222

vU; fo'ks"k fo|ky;

12030

0

12030

29

77

2205

6090

xk;u fo|ky;ksa dks vuqnku

700

0

700

30

77

2205

4514

lkoZtfud iqLrdky;ksa dks vuqnku

700

0

700

31

77

2205

4395

ljdkjh iqLrdky;

21878

0

21878

;ksx %& 2205

35308

0

35308

32

77

4202

6969

gkbZLdwyksa dk mUu;u

0

114000

114000

33

77

4202

6970

gk;j lsds.Mjh Ldwyksa dk mUu;u

0

73600

73600

;ksx %& 4202

0

187600

187600

dqy;ksx77 %& 2202]2204]2205]4202

3815354

640258

4415417

1

80

2202

8403(01)

01&izkFkfed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

2372757

0

2372757

2

80

2202

8403(02)

02&ek/;fed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

439318

0

439318

3

80

4202

6967

gkbZLdwyksa dk mUu;u

0

33680

33680

4

80

4202

6968

gk;j lsds.Mjh Ldwyksa dk mUu;u

0

22522

22522

dqy;ksx80

2812075

56202

2868277

1

75

2202

2669(01)

01&izkFkfed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

266511

0

266511

2

75

2202

2669(02)

02&ek/;fed f'k{kk ds fy;s LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku

209933

0

209933

dqy;ksx75

476444

0

476444

1

15

2202

3496

01&ek/;fed 'kkyk vuqnku

0

78824

78824

2

15

2202

4398

01&ljdkjh izkFkfed 'kkyk vuqnku

0

52176

52176

dqy;ksx15

0

131000

131000

1

64

2202

2414

fu%'kqYd ikB~; iqLrdsa

0

25000

25000

2

64

2202

6813

lk;fdy dk iznk;

0

28000

28000

dqy;ksx64

0

53000

53000

1

41

2202

2414

cqd cSad

0

25000

25000

2

41

2202

6813

lk;fdyksa dk iznk;

0

27300

27300

dqy;ksx41

0

52300

52300

egk;ksx

21443460

997760

22401025

eq[; i`"B